Doelstellingen Doelstellingen Doelstellingen Doelstellingen Doelstellingen DoelstellingenDoelstellingenDoelstellingenDoelstellingenDoelstellingenDoelstellingen

 

 

 

 

Wat leeft en in ontwikkeling is op de Muze : 2015-2016 (planning zie activiteitenkalender)


Visie van de school:


De Muze heeft 7 basiskernwoorden, nl. :


-Creativiteit;
-Gelijkwaardigheid;
-Welbevinden;
-Reflectie;
-Communicatie;
-Leren door ervaring;
-Kind zien ontwikkelen in zijn totaliteit.


In het kader van : ….” Reflectie en Welbevinden”


*Ons leerlingvolgsysteem, de schoolrijpheidscirkels in het kleuter gebruiksvriendelijker maken ;
*Zorgvisie ontwikkelen;
*Evalueren en rapporteren, gekoppeld aan onze pedagogische studiedag van 28 oktober. ( Breed Evalueren)
*We reflecteren in juni 2016 over de werking van ons muzisch rapport en sturen bij waar nodig.
*Zorgdraaiboeken zullen voor de leerkrachten een verduidelijking moeten geven wat de praktische zorgwerking betreft.
*We bouwen verder aan ons anti-pest-beleid met ondersteuning van het ICLB.
*De klassen 1A en 1B komen naast elkaar te liggen.
*De Muze proberen we wat Groener te maken.


……. “Leren door ervaring”


*We brengen elkaar collegiale visitaties, we observeren en delen onze professionaliteit rond het geven van praatrondes en contractwerk. We geven elkaar daarin de nodige feedback.
*Het team gaat verder aan de slag met nieuwe vormen van klasdifferentiatie,
dit met ondersteuning van de Pedagogische Begeleidingsdienst Gent, Pbsog.


…….“Creativiteit”


*Atelierwerking :

Vanaf oktober t.e.m. mei hanteert de Muze een klas-overschrijdende werking op vrijdagnamiddag naar muzische vorming toe, waarin alle domeinen aan bod komen.
Zowel het kleuter als het lager onderling zetten hun klasdeuren open.
Voor het lager komen alle domeinen structureel aan bod.
Deze werking wordt gecoördineerd door de leerkracht van het 1ste leerjaar.
Het kleuter zal dit schooljaar de systematiek van deze werking bijsturen.

*Muzische projectweken van 21 maart t.e.m. 15 april 2016

Onze muzische projectweken staan dit jaar in het kader van media.(Pbsog-ondersteuning)

*Muzisch schoolfeest van zaterdag 16 april 2016

De muzische projectweek wordt afgesloten met een muzisch toonmoment/activiteit voor de ouders.


…….”Leren door ervaring”


*Lezen: technisch en leesplezier


Technisch :
Via de AVI-testing, welke we twee maal per jaar afnemen van alle kinderen, krijgen we een beter beeld van het zowel technisch als begrijpend leesniveau. We zetten de werking van niveauleesgroepen verder, maar met specifieke leesniveauboekenreeks van Abimo, een aankoop van onze Muzeketiers. (ondersteuning van Muze-ouders)


Leesplezier :
Via een extra-toezichter en doeltreffende afspraken wordt onze biebwerking verder geoptimaliseerd, zodat kinderen er tijdens hun pauzes of studie meer beroep kunnen doen.


Voorleesmomenten :
Er is dan vaak een wisselwerking tussen het kleuter en lager.
Niet alleen verschillende leerkrachten gaan ook eens in een andere klas een verhaal voorlezen, maar ook onze oudste kinderen zelf.
Er kan eveneens beroep gedaan worden op voorleesouders of grootouders.
Klasintern neemt de leerkracht vaak tijd voor voorleesmomenten.


Bieb-bezoek Stad Gent :

We streven er naar onze kinderen in te lichten over de werking van de centrale Bieb van de
Stad Gent en concreet een aantal keren effectief lectuur uit te lenen.
(afspraken hieromtrent : zie schoolreglement)
De jeugdboekenweek kan hiervoor ook een aanzet zijn. In teamverband wordt bepaald of de school al dan niet volledig deelneemt aan de het aanbod van de jeugdboekenweek.


*Schoolproject :


Vluchtelingenproblematiek in de kijker : tijdens de week van 23 november 2015
Gedurende deze week zal onze volledige school werken rond dit actueel thema.
De bijzondere leermeesters zullen hier ook op dat moment aan werken.


Terugkomende activiteiten:


Carnaval
Ieder jaar wordt er in het kader van muzische vorming gewerkt rond carnaval. Op het einde van die week sluiten we af met een carnavalsfuif. De kinderen mogen dan verkleed naar school komen. De ouders zorgen op die dag voor allerlei lekkers, zodat de kinderen tussendoor kunnen genieten van een hapje en een drankje. Er kan ook een verkleedstoet georganiseerd worden in samenwerking met andere scholen of met onze buurtwerking.


Sinterklaasfeest
De Sint brengt natuurlijk ook jaarlijks een bezoek aan de Muze-kinderen.
Het invullen zelf van dit gebeuren, kan jaarlijks verschillen.


Kersthappening
Onze kinderen presenteren dan voor elkaar op een podium toneel en zang.
Dit is schoolintern, maar via de website kunnen jullie ook dit gebeuren zien.


Paashappening
De kleuters kunnen genieten van een gezond paasontbijt en een paaseitjeszoektocht.
Voor het lager is er een zoektocht t.e.m. het 3de leerjaar.


Lentefuif
Jaarlijks organiseren de ouders van het 2de leerjaar een lenteactiviteit in een bepaald thema.


Muzisch schoolfeest
In het kader van een domein van muzische vorming wordt een gebeuren opgezet in het voorjaar ter afsluiting van muzische weken. Dit valt op een zaterdag en het is wenselijk dat alle ouders een kijkje komen nemen naar de werken of de voorstellingen van de kinderen, ter afsluiting van dit muzisch gebeuren.


Dag van de leerkracht
In de Muze aanzien we elke begeleider als een belangrijke schakel in het welbevinden en de ontwikkeling van onze kinderen.
Vandaar dat we op de Dag van de Leerkracht iedereen een beetje verwennen.
Dit wordt georganiseerd door de Muzeketiers.


Buurtwerking
De Muze behoudt zijn goede banden met het dienstencentrum Ten Hove, waar onze 6de klassers
jaarlijks een kerstshow organiseren. Meestal draait dit rond het domein muziek.


Schoolproject rond de actualiteit/wo
Gedurende 2 weken zal onze volledige school werken rond een actueel thema.


Intergenerationaliteit
In de kleuterklassen wordt uitgebreid rond het thema grootouders gewerkt.
Deze weken worden afgesloten met een grootouderfeest.